شهرستان‌های کاشان، شهرضا و مبارکه به مدت یک هفته شامل محدودیت های گروه شغلی ۲، ۳ و ۴ خواهند بود.

 

اصفهان نیز از چهارشنبه به مدت ۱۰ روز شامل محدودیت‌های سطح ۳ و ۴ خواهد بود.

 

همچنین محدودیت ۵ شهرستان قبلی تمدید شد.