کارشناس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان از ورود سامانه ناپایدار بارش زا به استان اصفهان در هفته آینده خبر داد.