دکتر نوروزی، شهردار اصفهان در برنامه تلویزیونی هشت بهشت: در حال حاضر در مناطق یک و ۹ پاتوق‌های شهری ایجاد شده و به زودی در دیگر مناطق نیز اجرا خواهد شد.   

پاتوق‌های شهری، فضاهای جمعی شهری هستند که در راستای ایجاد آسایش و آرامش شهروندان، امکان سکون و مکث و استفاده بهتر از محیط‌های شهری ایجاد می‌شود و می تواند محل تعاملات اجتماعی و فرهنگی باشد. 

 

به عنوان نمونه، شهر دوستدار سالمند، به پاتوق‌های شهری برای تعامل سالمندان و افزایش نشاط آنان نیاز دارد. در جهان سالهاست که شهرها به سمت ایجاد پاتوق‌های شهری در معماری شهری، حرکت کرده اند. در اصفهان نیز می‌توان فضاهای راکد شهری را به چنین فضاهایی تبدیل کرد.