مدیرکل سامانه‌ ها و روش‌ های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت ، ضمن تشریح فعالیت پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور ، از تمدید تاریخ اعتبار دفترچه‌ های بیمه تا پایان فروردین سال ۱۴۰۰ در همه صندوق‌ های بیمه‌ ای بجز صندوق ایرانیان خبر داد.