علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان : 

به افرادی که با هدف سودجویی در حریم یا بستر زاینده‌رود اقدام به ساخت و ساز‌های غیرمجاز کرده‌اند دو ماه فرصت داد می شود، تا خودشان نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.

 

دادستان‌ها در سراسر استان رویکرد مبارزه قاطعانه با مخلان نظم و امنیت و متعرضان به حقوق عامه و اراضی ملی و منابع طبیعی را در دستور کار دارند.