محققان با بررسی لانه‌ های مورچه‌ ها متوجه شدند آنها بعد از شناسایی فراگیری و بیماری‌ های واگیردار ، نقشه‌ ی لانه را تغییر می‌دهند. مورچه‌ های کارگر بطور کلی از ملکه و بچه‌ ها دور می‌شوند!

بدن و محل زندگی آنها هنگام ورود و خروج از لانه ضد عفونی می‌شود! از دو ماده برای ضد عفونی استفاده می‌کنند ، یکی از اسیدی که در بدن خود دارند و دیگری سمق درختان که از خارج لانه می‌آورند. کارگرها هنگام ورود توسط نگهبانان ضد عفونی می‌شوند ، هر مورچه باید با همراه خود سمق هم بیاورد و محل زندگی‌ اش را ضد عفونی کند. فاصله محل زندگی کارگران هم از همدیگر زیاد می‌شود!

 

خلاصه کارایی که ما الان نصفه و نیمه برای کرونا انجام میدیم ، سال‌ های زیادی توسط مورچه‌ ها بصورت کامل انجام میشده!