می توانید نپذیرید ، هر کسی قرارداد معلمی را امضا کرد یعنی باید با جان و دل کار کند ، اگر نمی تواند کسی او را مجبور نکرده!