مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت:

در نیمه نخست سال جاری تعداد ۵۰ نفرکه به دلیل غرق شدگی جان خود را از دست دادند؛ به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع گردیده است.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار جانباختگان ۷۱ نفر بود،۲۹.۶ درصد کاهش داشته است.

➖ تعداد مجوزهای صادر شده در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۲۳.۱ درصدی داشته است و تعداد مجوز های سقط جنین صادر شده در شش ماهه اول سال قبل ۳۰۱ مورد بوده است.

 

➖ مطابق آمارهای موجود در شش ماهه امسال آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ۱۱ نفر (همگی مرد) ، بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد ۱۷ نفر (۲ زن و ۱۵مرد) بوده افزایش داشته است.