معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

علت مرگ و میری که شاهد آن هستیم به علت مراجعه در وضعیت وخیم به بیمارستان‌ها است. در این شرایط شدید کرونایی، بیماران اگر علامت‌دار هستند حتما در اسرع وقت مراجعه کنند.

متاسفانه علت مرگ و میری که شاهد آن هستیم به علت مراجعه در وضعیت وخیم به بیمارستان‌ها است. در این شرایط شدید کرونایی، بیماران اگر علامت‌دار هستند حتما در اسرع وقت مراجعه کنند تا اگر لازم هست در بستری شودند و بهبود یابند.