مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

به دلیل استفاده از سیستم های سرمایشی در ایام پیک تابستان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد مصرف برق افزایش می یابد، اگر اصفهانی ها در مصرف برق صرفه جویی نکنند، تابستان امسال، خاموشی برق صد درصد خواهد بود. 

۳۵ درصد مشترکین برق اصفهان در بخش خانگی قرار دارند و اگر این بخش در مدیریت مصرف همکاری نداشته باشند، قطعی برق خواهیم داشت.