مدیرکل ستادمدیریت بحران استانداری اصفهان گفت:

دو هزار قطعه پرنده از ۱۵۰ هزارقطعه پرنده موجود در تالاب گاوخونی باقیمانده و باید هر چه زودتر برای احیای این تالاب اقدامی جدی انجام‌ شود.