استاندار اصفهان:

ذخیره سد زاینده‌ رود به کمتر از 77 درصد ظرفیتش رسیده است ، مردم صرفه‌جویی کنند ، کمبود آب جدی ست.

 

آموزش ‌و پرورش با پیگیری فرماندار ، برای پدالی کردن شیرهای آب‌ دست شویی‌های مدارس اقدام کنند تا مصرف آب در سال آینده تحصیلی در واحدهای آموزشی کاهش یابد.