معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

خانم ۷۵ ساله به خاطر علائم شبیه به ویروس کرونای انگلیسی و شدت بیماری فوت کرد.

 

این ویروس در کل کشور پخش‌ شده است و دومین مورد مشکوک به کرونای انگلیسی که در کاشان در یک خانم ۷۵ ساله رؤیت شده ، برای تأیید به مراکز تعیین‌ شده در تهران ارسال‌ شده است.