سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

سه شهرستان اردستان ، تیران و گلپایگان در استان اصفهان با وجود آن که در هفته‌ های گذشته کم خطر بودند و در وضعیت آبی قرار داشتند ، به سمت خطر متوسط حرکت کردند.

 

تا خاموش‌ سازی کرونا با آمدن و تأیید واکسن و تولید واکسن داخلی زمان زیادی نمانده است.

به صورت تصادفی تعدادی از تست‌ های کرونا را به آزمایشگاه تهران می‌فرستیم ، تشخیص این نوع کرونا در آزمایشگاه تهران انجام می‌شود و از این تست‌ها که تاکنون فرستاده‌ ایم هنوز کرونای انگلیسی در استان اصفهان مشاهده نشده است.