نماینده مردم خمینی‌شهر:

مجریان نسبت به وضعیت استان اصفهان در مورد آب و کشاورزی غافل هستند؛ در حالیکه آب شرب و آب کشاورزی در استان اصفهان در حالت بحران قرار دارد.

یک تنفس مصنوعی هم برای آب کشاورزی در اثر بارش‌های سال 98 اتفاق افتاد اما مجددا با کمبود بارش در سال گذشته به حالت بحران بازگشتیم.

 

شاید بعضی از مسئولان گمان کنند که استان اصفهان در همه زمینه‌ها برخوردار است اما متاسفانه امروز در عرصه آب و کشاورزی در وضعیت رقت‌باری به ‌سر می‌برد و مسئولان غافل هستند به ‌همین دلیل مقرر شد که در این جلسه نمایندگان بعضی پیگیری‌ها را داشته باشند.