استاندار اصفهان با اشاره به کاهش حجم آب در پشت سد زاینده‌ رود و بارندگی ناچیز امسال گفت:

در راستای کاهش مصرف ، بخشنامه کرده‌ ایم که دیگر به هیچ وجه ، صنایع آب بِر در استان اصفهان ایجاد نشود.