رئیس ستاد پیشگیری و مدیریت بیماری کرونا شهرستان کاشان گفت:

با توجه به نمونه مشکوک کرونای انگلیسی در منطقه ، اجرای مراسم اعتکاف در شهرستان کاشان به صورت عمومی و دسته جمعی ممنوع خواهد بود.