معاون بازرسی سازمان صمت اصفهان: 

در بحث فروشگاه های زنجیره ای بعضا شاهد تخلفاتی هستیم ، اما واحد های تولیدی در نرخ گذاری محصول موظف هستند براساس دستورالعمل هیئت تعیین و تصویب قیمت ها و براساس قیمت تمام شده و در نظرگرفتن سود پخش و سود خرده فروش قیمت مصوب مصرف کننده را مشخص و بر روی محصول قید کرده تا قیمت مشخص شود ، بعضا در بررسی های که در فروشگاه های زنجیره ای انجام شده متوجه شده ایم غیر از تبانی واحدهای تولیدی و فروشگاه های زنجیره ای ، در خود فروشگاه ها نیز نسبت به رعایت ضوابط و مصوبات کوتاهی کرده اند ، در نظارت ها بررسی کرده و در صورت مشاهده تخلف برخورد ها انجام می‌گیرد.

در این راستا در ماه های اخیر یعنی آبان ، آذر و دی ماه شاهد 29 فقره پرونده تخلف از سوی فروشگاه های زنجیره ای را شاهد بوده ایم که همگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده و ارزش ریالی پرونده ها در حدود 112 میلیون و 500 هزار تومان بوده است.