➖ رضا صالحی (۸۱ رای) و زینب هاشمی (۷۱رای) نمایندگان مدیر مسئول

 

➖ ناصر بهروان (۶۲ رای) علی البدل مدیران مسئول

➖ احمدرضا منزه (۸۵ رای)، زهره قندهاری (۷۹ رای)، مریم کربلایی (۷۷ رای) نماینده خبرنگاران

 

➖ حدیث زاهدی (۶۷ رای)، علی حاجیان (۵۸ رای) علی البدل خبرنگاران

 

➖ منصور گلناری(۹۸ رای) نماینده روزنامه های سراسری

 

➖ امیراحمد زندآور(۶۶رای) علی البدل روزنامه های سراسری

 

➖ علی صالحی (۶۳ رای) نماینده خبرگزاری ها

 

➖ ناصر حضوربخش (۶۲ رای) علی البدل خبرگزاری ها

 

➖ احمدرضا دهانی(۶۴ رای) و حسین صادق‌زاده(۵۳ رای) بازرس اصلی

 

➖ محمدرضا کلاهدوزان(۵۰ رای) بازرس علی البدل