مشاور اجرایی سهام عدالت: ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دارنده سهام عدالت فوت شده‌ اند که وراث این افراد می‌توانند برای تعیین تکلیف اقدام کنند.

پس از انجام دادن انحصار وراثت ، یکی از وراث با مراجعه به سایت شرکت سپرده‌ گذاری مرکزی ، اطلاعات مربوط به انحصار وراثت را بارگذاری می‌کند و شرکت سپرده‌ گذاری ، اقدامات لازم برای انتقال سهام عدالت به وراث را انجام می‌دهد.