ترامپ: 

◾️بایدن پیروز شد چون تقلب کرد

◾️تمام اشتباهات مکانیکی در شب انتخابات روی داد تا آنها آرای انتخابات را بدزدند. آنها در این کار موفق شدند.

◾️رای‌ گیری پستی واقعا یک جوک مسخره است.

◾️او پیروز شد چون انتخابات دستکاری شد.

◾️هیچ ناظری وجود نداشت.

◾️رای‌ها توسط یک شرکت چپ‌ گرای افراطی بد نام، "دومینین"، و با تجهیزاتی که حتی نتوانستند در تگزاس (که من با آرای زیادی در آن پیروز شدم) مورد تایید قرار گیرند ، شمرده شدند.