سیدایمان موسویان ، مدیر گروه رشته مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر:

بهزاد کریمیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی این واحد دانشگاهی، موفق به طراحی و ساخت سامانه ثبت سیگنال‌های چشمی(الکترواکولوگرافی) برای کنترل وسایل و تجهیزات از جمله ویلچر برای ناتوانان حرکتی طراحی و پیاده‌سازی شده است.