در راستای حمایت از افتخار آفرینان و قهرمانان ورزشی منطقه و با موافقت مدیرعامل ذوب‌ آهن اصفهان و همچنین تایید هیات‌ مدیره این شرکت ، قهرمانان ورزشی منطقه که فرزند شاغلین ذوب‌ آهن اصفهان هستند و در میادین جهانی و آسیایی صاحب مدال می‌شوند ، در شرکت‌ های تابعه با ظرفیت مشخص جذب می‌شوند.