شهردار اصفهان:

همزمان ۱۲ ایستگاه خط دو در حال ساخت است که ساخت برخی از این ایستگاه‌ها تا ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.

 

متروی اصفهان بعد از کهندژ به طرف خمینی‌شهر می‌رود و طول این خط به ۲۴.۵ کیلومتر می‌رسد و مردم خمینی‌شهر می‌توانند در دارک پیاده شوند.