دکتر مهدی فارسی ، مجری طرح واکسیناسیون کرونا در استان اصفهان:

نخستین مرحله واکسیناسیون علیه کرونا در بیمارستان عیسی بن مریم شهر اصفهان با مشارکت اختیاری ۲۵ نفر از کادر درمان ساعتی پیش اجرا شد.

 

در مرحله اول این طرح ، ۱۴۰۰ دوز واکسن روسی به ۷۳۰ نفر از کادر درمان استان تزریق می شود.

واکسیناسیون به مرور در بیمارستان های الزهرا ، شریعتی اصفهان و شهید اشرفی خمینی شهر اجرا می‌شود.

 

در مراحل بعد واکسن‌ های وارد شده به استان اصفهان به صاحبان مشاغل خاص و بیماران زمینه ای که گروه‌های هدف هستند تزریق خواهد شد.