«حاجی‌‌دلیگانی» عضو کمیسیون تلفیق بودجه: 

اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند وام ازدواج در سال آینده نیاز به ضامن ندارد و اعتبارسنجی آن انجام خواهد شد.