رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان با توجه به بحرانی شدن آلودگی هوای اصفهان ، به ورزشکاران توصیه کرد که فعالیت های ورزشی خود را کاهش داده و در فضای بسته آن را انجام دهند و همچنین افراد سالمند و بیماران قلبی و تنفسی تا بهبود شرایط ، هیچ گونه فعالیت ورزشی نداشته باشند. /ایسنا