استان اصفهان با تولید ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن قارچ خوراکی جایگاه سوم را در کشور به خود اختصاص داده است.