رئیس کمیته امداد کشور با حضور در مناطق محروم شهرستان فریدونشهر از روند رسیدگی به محرومان در آن منطقه بازدید کرد.

 

سید مرتضی بختیاری هنوز همان روحیه دوران استانداریش در اصفهان را حفظ کرده است.