معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت : 

در سال زراعی جاری، متوسط تولید پیاز در استان اصفهان ۷۰ تن برآورد می شود.