بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در اعتراض به بودجه سال آینده و عدم مناسب سازی حقوق شان نسبت به نرخ تورم ، مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

 

این دومین تجمع سراسری کارگران و مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی اصفهان در سال جاری است که پس از فراخوان خانه کارگر انجام شد.