صبح امروز کشاورزان منطقه شرق با حرکت از سمت بزرگراه شهید کشوری اصفهان خود را به سه راهی چادگان رساندند و در آنجا نسبت به موضوع عدم تأمین حق‌آبه و بارگذاری جدید بر زاینده‌رود اعتراض کردند.

در این تجمع که به صورت آرام و با حضور نیروهای انتظامی برگزار شد، کشاورزان اصفهانی تأکید کردند که در شرایط بحران حداقل یک نوبت آب برای کشت بهاره به آن‌ها تخصیص داده شود و با توجه به شرایط اضطراری سد زاینده‌رود طبق مصوبه شورای عالی آب نباید هیچ‌گونه بارگذاری جدید روی رودخانه صورت گیرد.