معاون آموزشی وزارت علوم:

آموزش دانشجویان در ترم آینده مجازی خواهد بود.

 

در صورتی که ستاد مقابله با کرونا ، مصوبه ای مبنی بر حضور دانشجویان اعلام کند شیوه آموزش تغییر خواهد کرد.