رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان:

مرجع اعمال قانون تخلفات رانندگی پلیس است.

 

هیچ کس حق ندارد لیست مجاز برای دوربینها تعریف بکند.

 

اعمال قانون صرفا در چارچوب قانون و مقررات است.

 

در صورت تایید نهایی پلیس، دوربین ثبت تخلف وارد چرخه و اعمال قانون می شود. /ایسنا