نماینده نطنز و قمصر در مجلس:

با قول مساعد وزارت راه و شهرسازی عملیات احداث ۸ کیلومتر باقی‌مانده جاده بادرود به کاشان تا پایان سال ۹۹ به اتمام رسیده و جاده به‌صورت کامل دوبانده می‌شود.

در این چند ماه یک‌بار وزیر و سه بار معاون وزیر راه و شهرسازی از این جاده بازید کردند.

 

با دو بانده شدن جاده دیگر شاهد اتفاقات تلخ گذشته نخواهیم بود و مردم با اطمینان خاطر از این جاده عبور خواهند کرد.