معاون درمان وزیر بهداشت: 

شنبه در ستاد ملی کرونا در خصوص تعطیلی دو هفته‌ ای کشور تصمیم‌ گیری خواهد شد.