روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی‌شهر:

بر اساس گزارش تیم متخصصان دانشگاه استنفورد که نتیجه آن در وب سایت www.lnkd.in منتشر شده است نام داود طغرایی دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر در زمره دانشمندان برتر دنیا در رشته مهندسی مکانیک منتشر شد.