معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب اصفهان با بیان اینکه وضعیت شدت و کاهش شیوع ویروس کرونا در میزان مصرف آب تاثیرگذار است ، گفت:

تا زمانی که سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ وارد مدار نشود ، در تامین آب شرب اصفهانی ها به خصوص در پیک مصرف و ایام گرم سال دچار مشکل هستیم ، با این وجود راهی به جز مدیریت مصرف ، توزیع و فشار آب نخواهیم داشت.