مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س):

درحال حاضر حدود ۵۰۰ نفر در گروه های مختلف خونی در لیست انتظار پیوند کلیه هستند. 

از ابتدای سال جاری تاکنون، هشت مورد اهدای عضو انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۲۵ مورد بود، متاسفانه کاهش داشته است.

 

اهدا و پیوند کلیه ، در حال حاضر در بیمارستان های کاشانی و خورشید انجام می شود.