مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: 

۷۴ هزار کارت ملی هوشمند در دفاتر پیشخوان دولت و ادارات ثبت احوال استان اصفهان مانده است.