سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

شاه کلید جلوگیری از روند پرشتاب و موج بلند کرونا ساکن شدن جمیعت و به حداقل رساندن ترددها و اجتماعات است.

 

نیازمند رعایت صد در صدی پروتکل های بهداشتی و پایبندی به محدودیت های وضع شده هستیم، ولی با تعطیلی نصفه نیمه و تعارفات این موج سرکش فروکش نمی کند.