مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه:

در راستای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و بی توجهی صاحبان این واحد‌ها به اخطاریه‌ های صادرشده ، این تخریب صورت گرفت.

 

بیش از ۸۰ واحد دارای حکم قطعی قلع و قمع و احکام تبصره ۲ ماده ۱۰ هستند.