مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور: 

خودروهای بدون معاینه فنی در مناطق قرمز و نارنجی در ادامه اجرای طرح منع تردد جریمه نمی‌شوند.

از ابتدای اجرای طرح محدودیت های جدید کرونا ، از اول تا ۱۵ آذر و همچنین ادامه آن ، در مناطق با وضعیت قرمز و نارنجی ، همه دوربین های متصل به سامانه معاینه فنی خودرو در این مناطق ، قطع شده و جریمه برای آنها اعمال نخواهد شد.