مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان:

با توجه به نمونه برداری‌ های میکروبی و کلرسنجی روزانه از شبکه توزیع شهر اصفهان و اجرای حدود ۲۰۰ مورد آزمون میکروبی و ۶۰۰ مورد کلرسنجی در ماه ، هیچ گونه آلودگی در شبکه توزیع آب اصفهان مشاهده نشده و آب شبکه کاملا سالم و بهداشتی است.

تا زمانی که حجم سد زاینده رود به میزان مطلوب برسد ، شرکت آب و فاضلاب هر دو هفته یکبار وضعیت سد را پایش می‌کند ، اگر حجم سد زاینده رود به کمتر از ۱۵۰ میلیون مترمعکب رسید ، پایش‌ها هر هفته یک بار انجام می‌شود.