➖ از عفونت جلوگیری میکند

➖ هضم گوشت را آسان میکند

➖ مضرات گوشت را کاهش میدهد

➖ کرم‌های روده را از بین می برد