فرماندار نجف آباد:

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، شهرستان نجف آباد را به دلیل ممنوعیت عرضه قلیان و جمع آوری مغازه‌ های عرضه کننده دخانیات ، به عنوان شهر عاری از دخانیات انتخاب کرد.

شهر نجف آباد از بخش مرکزی و روستای حسین آباد از بخش مهردشت به عنوان پایلوت شهر و روستای بدون دخانیات انتخاب گردیده و در کارگروه سلامت و امنیت غذایی و کمیته ویژه ذیل آن تحقق اهداف پیش بینی شده در این راستا پیگیری می‌گردد.

 

به طورکلی عرضه قلیان در این شهرستان ممنوع می‌باشد.