با هر بار بسته شدن آب زاینده رود در اصفهان ، هزاران قطعه ماهی تلف می‌شود و این اتفاق تهدیدی جدی برای محیط زیست می‌باشد.