نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی : افزایش قیمت مرغ به ٣٣ هزار تومان ، ناشی از بی توجهی مسئولان به هشدارها و سوء مدیریت است.