رئیس اتحادیه چایخانه‌ داران شهرستان اصفهان:

دو هزار و ۴۰۰ نفر در اتحادیه چایخانه ‌داران اصفهان طی یک سال گذشته با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند.

 

این تعداد حداقل هزینه‌ های امرار معاش ۱۰ هزار نفر را تامین می کنند که بیکاری آنها چالش بزرگی را ایجاد خواهد کرد.