نایین و نطنز از استان اصفهان در وضعیت قرمز؛ اردستان و تیران و کرون از وضعیت قرمز خارج‌ شدند.